De CazemierBoerderij en haar vrijwilligers

De Stichting CazemierBoerderij kan gezien worden als een bedrijf. Er is een bestuur, dat bestaat uit mensen die gekozen zijn om hun specifieke deskundigheid en netwerk. Zij zetten zich in om de doelstelling waar te maken en het beleid te bepalen inzake een gezonde exploitatie van de CazemierBoerderij. De plannen en activiteiten die hieruit voortvloeien, moeten worden uitgevoerd. Dat kan het bestuur niet zonder de hulp van mensen die enthousiast mee willen helpen om vorm te geven aan de plannen en activiteiten van de Stichting CazemierBoerderij:
De Vrijwilligers!

Horecazaken
Twee betaalde krachten organiseren het reilen en zeilen van de horecazaken in de CazemierBoerderij. Zij worden ter zijde gestaan door vrijwilligers die helpen in de bediening, de schoonmaak en de decoratie.

Allerlei
Voor onderhoud gebouwen en allerlei andere klussen zoals werkzaamheden op het erf, in de tuin, opbouw exposities etc. zijn personen regelmatig maar soms wel op onregelmatige tijden bezig.

Museum
Voor het museale deel van de CazemierBoerderij bestaat een aantal werkgroepen:
Het inzetten van vrijwilligers is bij Fredewalda begonnen bij het maken van de maquette van Tolbert. Om alle gegevens van de te bouwen huizen en objecten boven water te krijgen, werd een Bouwcommissie in het leven geroepen. De Kadasteronderzoekcommissie had inmiddels vanaf 1830 de eigenaren van de panden aangeleverd. Beide commissies hebben het werk afgerond.

De behoefte om uit te zoeken wie er in de huisjes hadden gewoond, resulteerde in de Bewonersonderzoekcommissie. Vanaf 1830 worden de gegevens verzameld en uitgewerkt. Aan dit onderzoek wordt nog steeds gewerkt.
Vervolgens werd het Oral History project bedacht. De Oral History commissie maakt korte filmpjes bij de huisjes, interviewt mensen die er gewoond en gewerkt hebben. Ook dit is een ‘never ending story’.
Bij de huizen op de maquette wordt door de Commissie ‘Verhaal van het huis’ de bewoningsgeschiedenis in woord en beeld per object verzameld en verwerkt tot een leesbaar stuk dat gevoegd wordt bij het bewonersoverzicht.

Daarnaast wordt het aangeboden erfgoed door de Werkgroep Archieven opgeborgen en gearchiveerd. Een aparte Fotodienst zorgt voor het opslaan van oude foto’s en voor het maken van foto’s van veranderingen in het dorp. De Knipseldienst houdt bij wat er over Tolbert in de media verschijnt.
De Activiteitencommissie treedt op als er een bijzondere tentoonstellingen en culturele activiteiten worden georganiseerd. Ook zorgt deze commissie voor een jaarprogramma met een maandelijkse
(culturele) activiteit.
De Werkgroep PR promoot en geeft bekendheid aan de activiteiten van de CazemierBoerderij via de (social) media, en geeft twee keer per jaar de nieuwsbrief OudNieuws uit. Ook vallen de websites van de CazemierBoerderij en Fredewalda onder de verantwoordelijkheid van deze commissie.
De Werkgroep ‘Hedde en Gepke’ ontvangt leerlingen van groep 5/6 van het Basisonderwijs voor een verrassend bezoek aan de CazemierBoerderij.

Bovendien staan er zo’n vijfentwintig mensen op de medewerkerslijst, die breed inzetbaar zijn. Ze bemensen de tentoonstellingen, leiden rond en staan op culturele markten.
De gehele groep die zich op vrijwillige basis inzet voor het werk van de CazemierBoerderij bestaat uit meer dan zestig personen.

De CazemierBoerderij is blij met haar vrijwilligers.
Nieuwe vrijwilligers verwelkomt de CazemierBoerderij ook graag. Niet alleen mensen die belangstelling hebben voor de geschiedenis van het dorp en de streek en aan de slag willen in het museum, maar ook personen die mee willen helpen in en buiten de Boerderij met bijvoorbeeld schoonmaak, horeca, klusjes.
Nieuwe vrijwilligers kunnen zich melden bij het secretariaat van de CazemierBoerderij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en ook bij het secretariaat van Fredewalda Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

E 14 (p06v02) Vrijwilligers 640

Ons privacybeleid

 

Privacy beleid Fredewalda

Wat is Fredewalda.

Stichting Oudheidkamer Fredewalda Tolbert, kortweg Fredewalda is in 1994 opgericht met de opdracht zorg te dragen voor het cultureel erfgoed van Tolbert en haar omgeving, het te bewaren en een vorm te vinden om dit tentoon te stellen.

Fredewalda is eigenaar van de CazemierBoerderij, gevestigd aan de Hoofdstraat 27 te Tolbert. Om aan de doelstelling te kunnen voldoen heeft Fredewalda een museum ingericht in het voorhuis. Het resterende deel van de boerderij wordt verhuurd aan het Dorpshuis Tolbert. Het bestuur van Fredewalda streeft ernaar dat de CazemierBoerderij de ontmoetingsplek en het sociaal culturele hart van Tolbert en omgeving wordt.
Om de boerderij te kunnen onderhouden en de betrokkenheid van de inwoners van Tolbert en omstreken zo hoog mogelijk te houden organiseert Fredewalda regelmatig activiteiten en tentoonstellingen en werkt vrijwel uitsluitend met vrijwilligers. De financiering wordt verkregen uit giften, donateurs, door verhuur aan het Dorpshuis en voor een klein deel uit entreegelden voor het museum en sociaal-culturele activiteiten. Informatie over de activiteiten, waaronder kinderactiviteiten die in en om de boerderij plaatsvinden worden gepubliceerd op de websites Fredewalda.nl en cazemierboerderij.nl, via de nieuwsbrief “Vrienden van de CazemierBoerderij” , Twitter en Facebook. Daarnaast wordt in het voor- en najaar het blad “OudNieuws” naar de donateurs gedistribueerd. Naast deze openbare informatievoorziening maakt Fredewalda voor de interne communicatie tussen en binnen werkgroepen, vrijwilligers en bestuursleden gebruik van e-mail.

 

Het privacybeleid

Het bestuur van de stichting Fredewalda hecht aan de privacy van haar donateurs, vrijwilligers, bezoekers aan het museum en deelnemers van activiteiten.
Daarom geeft het bestuur uitleg hoe zij de privacy van belanghebbenden waarborgt:

 1. De volledige donateursadministratie berust alleen bij de penningmeester, is opgeslagen in een bestand en is beveiligd met een wachtwoord. De hierin opgenomen gegevens betreffen die gegevens die nodig zijn voor:
    bijhouden van donateursadministratie (giften),
    de distributie van het periodiek OudNieuws,
    communicatie per e-mail,
    communicatie per brievenpost.
 2. Het abonnement op de kosteloze elektronische nieuwsbrief “Vrienden van de CazemierBoerderij” wordt verkregen via aanmelding op websites www.fredewalda.nl of www.cazemierboerderij.nl.
    Na de ontvangst van een aanmeldingsmail wordt het abonnement via een link door de aanmelder bekrachtigd.
    Nieuwe donateurs worden na aanmelding geabonneerd. Zij hoeven zich niet apart als abonnee aan te melden.
    De abonnee kan het abonnement via de link onderin de nieuwsbrief terstond opzeggen.
    Het e-mailprogramma bevat opgegeven naam (voornaam of voorletters en achternaam) en e-mailadres. Het e-mailprogramma houdt informatie m.b.t. het gebruik van het abonnement bij, waarmee de aangeboden informatie verbeterd kan worden.
   Het e-mailprogramma en de database is passwoord beveiligd.
 3. Groepsmailing per e-mail naar donateurs en/of naar niet aan Fredewalda verwante personen wordt onder “BCC” verstuurd zodat de e-mailadressen van andere geadresseerden niet zichtbaar zijn.
 4. Voor groepsmailing aan vrijwilligers en werkgroepen is, ter wille van de onderlinge communicatie, het gebruik van de e-mailfuncties “Aan:” en “Cc.:” toegestaan.
 5. Indien we individuele of groepsfoto’s van kinderen onder de 16 jaar, genomen in het kader van een kinderactiviteit, willen plaatsen op de website, sociale media of ander medium, vragen we schriftelijke toestemming aan de ouders.
   Indien het om een openbare activiteit gaat (bijvoorbeeld kinderactiviteit op de Kerstmarkt) wordt mondeling toestemming voor het nemen en publicatie aan de vergezellende ouder of verzorger gevraagd. In de aankondiging van zo’n kinderactiviteit wordt vermeld dat er foto’s gemaakt kunnen worden.
   De ouder heeft altijd het recht desbetreffende persoon op de foto te laten vervagen, onherkenbaar te laten maken of de foto te laten verwijderen voorzover het medium dat toelaat.
 6. Foto’s van groepjes of individuele personen genomen tijdens evenementen en/of al dan niet betaalde openbare bijeenkomsten kunnen als verslaglegging in het fotoalbum of in een nieuwsartikel op de website geplaatst worden.
   Kinderen onder de 16 jaar kunnen daarbij onderdeel zijn van groepsfoto’s. Mocht de vergezellende ouder hier bezwaar tegen hebben en dit kenbaar maakt aan de fotograaf, dan onthoudt de fotograaf zich van publicatie van de foto.
   Belanghebbend persoon heeft het recht zichzelf of verwante personen van op de website gepubliceerde foto’s te vervagen, onherkenbaar te laten maken of de foto te laten verwijderen. Dit laatste is ter beoordeling van Fredewalda.
 7. Bij een activiteit waar prijzen te winnen zijn, wordt vooraf en/of tijdens de activiteit de deelnemer erop geattendeerd dat de winnaar of winnaars op de website en/of ander medium in een nieuwsartikel vermeld zullen worden. Tijdens de uitreiking zal aan de winnaar of winnaars mondeling toestemming gevraagd worden of zijn/haar naam en/of foto in de nieuwsrubriek geplaatst mag worden. Indien geen toestemming verkregen kan worden kan naam en woonplaats worden vermeld. Wordt geen toestemming verkregen voor naam en foto, dan worden initialen en woonplaats vermeld.
 8. Zonder uitdrukkelijke toestemming van elk individuele donateur, vrijwilliger of abonnee op de Nieuwsbrief, worden geen persoonsgegevens beschikbaar gesteld aan personen of organisaties buiten de stichting Fredewalda.
 9. Privacygegevens van uitgeschreven donateurs, vrijwilligers of abonnees worden binnen één jaar uit de gebruikte administratieve databanken verwijderd, of terstond wanneer daarom verzocht wordt.
 10.  Elke website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine informatie- en communicatiebestanden die ervoor zorgen dat de website optimaal op uw media-apparaat overkomt en goed functioneert. Ze kunnen ook gebruikt worden om de website te verbeteren en er kan bijvoorbeeld het aantal bezoeken mee gemeten worden. Ook wij maken hier gebruik van. Voor eventuele analyses gebruiken wij geanonimiseerde gegevens. Naar derden verstrekken wij geen persoonlijke gegevens.
 11. Belanghebbenden kunnen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. navragen welke persoonsgegevens van hem of haar geregistreerd zijn.
 12. Mocht er een datalek optreden, dan wordt dit direct gemeld aan de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) en mogelijke gedupeerden.
 13. Vragen over dit beleid of klachten voortvloeiend uit dit beleid kunnen per e-mail gericht worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch bij één van de bestuursleden, vermeld op webpagina https://www.fredewalda.nl/organisatie/bestuur.
 14. We evalueren regelmatig ons privacybeleid en kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen.

Privacybeleid Fredewalda rev. 01 - 20180613

Oprichting

FREDEWALDA

Stichting Oudheidkamer Fredewalda is ontstaan omdat ook in Tolbert het Jorwerd-effect werd gevoeld. De bakker, de smid, de kapper, ze stopten ermee. Dan verdween de vaak zeer oude inventaris van het bedrijf naar elders of raakte zoek. Geen goeie zaak.

Er moest een instantie komen die zorg kon dragen voor het cultureel erfgoed van Tolbert in de breedste zin van het woord.

Stichting Oudheidkamer Fredewalda werd in 1994 opgericht. In de doelstelling kwam te staan dat Fredewalda zorg moet dragen voor het cultureel erfgoed van Tolbert en dat het verzamelde erfgoed tentoongesteld moet worden, het liefst in een historisch pand in de kern van het oude dorp.
Voorwaar geen geringe opdracht !

Fredewalda begreep heel goed dat de formule voor haar permanente expositie ‘bijzonder’ zou moeten zijn. Er waren in de regio immers al een paar kleine musea met interessante kijk-collecties. Bovendien begreep Fredewalda dat het cultureel erfgoed van een dorp meer is dan een verzameling voorwerpen.

Het idee ontstond om een maquette te maken van Tolbert anno 1900-1930. Deze maquette is het uitgangspunt om de geschiedenis van het dorp en de streek te kunnen vertellen. Daarbij verzamelt Fredewalda foto’s, boeken, documenten, gegevens over de huizen en de bewoners en voorwerpen en goederen. Bovendien worden er bij de panden filmpjes gemaakt waarin oude Tolberters vertellen over het leven in hun dorp.

Middels de maquette wordt het leven van alle dag van de hedendaagse geschiedenis driedimensionaal in beeld gebracht.

De naam Fredewalda          

De naam 'Fredewalda' is een oude naam van de streek Vredewold, waarvan Tolbert het oudste dorp is (’t Oldebert) 1000 jaar geleden. De keus van de naam geeft aan dat Stichting Oudheidkamer Fredewalda zich niet alleen bezig houdt met de geschiedenis van Tolbert, maar van de hele streek. Tolbert ligt 15 km ten zuidwesten van Groningen aan de A7 tussen Groningen en Drachten.

ANBI

Algemeen De Inspecteur der Belastingen heeft Stichting Oudheidkamer Fredewalda Tolbert aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften en schenkingen onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Deze status brengt een aantal verplichtingen met zich mee, zoals publicatie van bepaalde informatie op de website.

Officiele naam: Stichting Oudheidkamer Fredewalda Tolbert
Publiek bekende naam: Fredewalda
KvK Nummer: 41012933
RSIN Nummer: 805233970
Postadres: Hoofdstraat 11 9356 AT Tolbert
Telefoon: 0594-513465
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
                                                   
Doelstelling volgens statuten: Artikel 2.
De stiching heeft ten doel:
het verrichten van onderzoek naar-, het verzamelen en behouden van het cultuur-historisch erfgoed van het dorp Tolbert, alsmede het (permanent) exposeren van dit erfgoed in een daartoe in te richten ruimte, gelegen in het oude dorp Tolbert en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderIijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords
Bestuurssamenstelling: Klik hier om de samenstelling van het bestuur te tonen.
Beloningsbeleid: Volgens statuten art 4 lid 8:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan: Voor het beleidsplan <klik  hier>
Verslag van de activiteiten: Voor het activiteitenverslag <klik hier>
Financiële verantwoording: Voor de jaarrekeningen <klik hier>

Fredewalda en haar vrijwilligers

Omdat de activiteiten van Fredewalda zijn overgedragen aan Stichting CazemierBoerderij, vallen de vrijwilligers met ingang van 01 januari 2020 ook onder deze stichting. Waar in onderstaande tekst Fredewalda staat vermeld kan dehalve ook CazemierBoerderij worden gelezen.

Stichting Oudheidkamer Fredewalda kan gezien worden als een bedrijf. Er is een bestuur, dat bestaat uit mensen die gekozen zijn om hun specifieke achtergrond, deskundigheid en hun netwerk. Zij zetten zij zich in om de doelstelling van Fredewalda waar te maken en bepalen het beleid. De plannen die hieruit voortvloeien, moeten worden uitgevoerd.

Het bestuur kan echter niet zonder de hulp van mensen die eveneens met hun deskundigheid enthousiast mee willen helpen om vorm te geven aan de activiteiten van Fredewalda.Het inzetten van vrijwilligers is begonnen bij het maken van de maquette van Tolbert anno 1900-1930. Om alle gegevens van de te bouwen huizen en objecten boven water te krijgen, werd een Bouwcommissie in het leven geroepen. Deze commissie heeft de klus geklaard.
De Kadasteronderzoek commissie had inmiddels vanaf 1830 de eigenaren van de panden opgeleverd. De behoefte om uit te zoeken wie er in de huisjes hadden gewoond, resulteerde in de Bewonersonderzoek commissie. Vanaf 1830 worden de gegevens verzameld en uitgewerkt. Aan dit onderzoek wordt nog steeds gewerkt. Toen werd het Oral History project bedacht: korte filmpjes maken bij de huisjes, mensen interviewen die er gewoond en gewerkt hebben. Ook dit is een never ending story. Bij de huizen hoort “Het verhaal van het huis”. De bewoningsgeschiedenis in woord en beeld wordt door een groep mensen per object verzameld en verwerkt tot een leesbaar stuk dat gevoegd wordt bij het bewonersoverzicht.


Daarnaast moeten het aangeboden Erfgoed opgeborgen en gearchiveerd worden. Een aparte Fotodienst zorgt voor het opslaan van oude foto’s en voor het maken van foto’s van veranderingen in het dorp.  De verzameling rouwkaarten moet worden beheerd. De knipseldienst houdt bij wat er over Tolbert in de media verschijnt. De Activiteiten commissie treedt op als er een bijzondere tentoonstelling en andere activiteiten worden georganiseerd. De PR commissie onderhoudt het contact met de media en geeft twee keer per jaar de nieuwsbrief Oud/Nieuws uit. Ook valt de website van Fredewalda onder de verantwoordelijkheid van deze commissie.
Bovendien staan er zo’n vijfentwintig mensen op de medewerkerslijst van Fredewalda, die breed inzetbaar zijn. Ze bemensen de tentoonstellingen, leiden rond en staan op culturele markten.

Opgeteld bestaat de groep die zich op vrijwillige basis inzet voor het werk van Fredewalda uit meer dan vijftig personen.

FREDEWALDA IS BLIJ MET HAAR VRIJWILLIGERS

Fredewalda is altijd blij met nieuwe vrijwilligers. Personen die veel van de geschiedenis van Tolbert weten, of hier onderzoek naar willen doen, personen die goed kunnen schrijven, personen die een interview kunnen afnemen, of die gewoon enthousiast bezig willen zijn met de geschiedenis van Tolbert. Ook zoeken we mensen die goed met een computer en internet kunnen omgaan.

Nieuwe vrijwilligers kunnen zich melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij het secretariaat van Fredewalda.

E 14 (p06v02) Vrijwilligers 640

Fredewalda

Volg ons op

Of meld je aan voor onze Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de activiteiten in de CazemierBoerderij

 • Dorpshuis

 • Het Dorpshuis is per 01 januari 2020 overgegaan in Stichting CazemierBoerderij.

  Adres

  Hoofdstraat 27

  9356AT, Tolbert

  Tel.: 0594-512448

  Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  www.cazemierboerderij.nl

  Contact

  Adres

  Hoofdstraat 27

  9356AT, Tolbert

  Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Bankgegevens

  Naam: St. Oudheidkamer Fredewalda

  IBAN :NL77RABO0335180035

  BIC:RABONL2U

  Openingstijden

  Januari tot december op
  Zaterdag: 13:30-17:00 uur

  Entree: 3,00 euro
  Kinderen t/m 12 jaar gratis

  Gehele jaar groepen op afspraak: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  of met contactformulier